Regulamin współpracy Wydawcy

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

1. Wydawcą

a

2. Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-784), przy ulicy Dworkowa 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000253256, NIP 661-225-95-31 o kapitale zakładowym wynoszącym 505000 PLN, w pełni opłaconym, zwaną dalej SM. Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z SM zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§1 Preambuła  

Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy SM a Wydawcą. SM udostępnia materiały reklamowe, które są prezentowane w Internecie przez Wydawcę. Regulamin obejmuje warunki emisji materiałów reklamowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy SM a Wydawcą.

§2 Definicje

1. Wydawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.

2. Strona internetowa (strona WWW) – dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL, utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie Użytkownika za pomocą przeglądarki.  

3. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.

4. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego Kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

5. Strona Docelowa – Strona internetowa wskazana w Programie Afiliacyjnym, na którą przekierowuje Link Docelowy po Kliknięciu.

6. Kreacja Reklamowa – zbiór materiałów reklamowych (m.in. kreacje graficzne, tekstowe, mailingowe) udostępnionych w Programie Afiliacyjnym i służących wyłącznie do realizacji Programu Afiliacyjnego zgodnie z jego warunkami. Kreacje Reklamowe udostępniane są na Serwerze SM lub w postaci treści i grafik, które Użytkownik może pobrać z Programu Afiliacyjnego.

7. Serwer SM – serwer, na którym umieszczane są Kreacje Reklamowe. Emisja Kreacji Reklamowych umieszczonych na serwerze SM następuje po pobraniu i umieszczeniu na Stronie Wydawcy zindywidualizowanych dla każdego Wydawcy kodów emisyjnych udostępnionych przez SM.

8. Program Afiliacyjny – zbiór zindywidualizowanych zasad dotyczących współpracy pomiędzy SM i Wydawcą. SM z wykorzystaniem Sieci Programów Afiliacyjnych udostępnia Wydawcy Platformę, Kreacje Reklamowe, Linki Docelowe i inne materiały oraz przedstawia zasady i wymagania obowiązujące każdego Wydawcę uczestniczącego w Programie Afiliacyjnym. Zasady określane są indywidualnie dla danego Programu Afiliacyjnego lub dla każdego reklamowanego produktu czy usługi lub wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym występującej.

9. Sieć Programów Afiliacyjnych – platforma łącząca Programy Afiliacyjne z Wydawcami, udostępniona pod adresem www.salesmedia.pl i dostępna dla Wydawców po zalogowaniu.

10. Platforma – ogół rozwiązań technologicznych udostępnionych przez SM w celu realizacji Programu Afiliacyjnego.

11. Reklamodawca – podmiot, który zawarł z SM umowę o świadczeniu usług obejmujących między innymi przygotowanie i udostępnienie Programu Afiliacyjnego Wydawcom.

12. Strona Wydawcy – strona internetowa, na której umieszczony jest odnośnik do Strony Docelowej, umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie Afiliacyjnym.

13. Użytkownik – osoba, która wykonuje czynności w postaci Kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy, przekierowującą na Stronę Docelową.

14. Kliknięcie – oznacza w Programie Afiliacyjnym ręczną aktywację przez Użytkownika Linku Docelowego na Stronie Wydawcy.

15. Sell-Lead – oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym, która skutkuje zobowiązaniem Użytkownika do zakupu towaru lub usługi na Stronie Docelowej.

16. Lead – oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, nie będącej Sell-Leadem, przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub inna czynność nieprowadząca do sprzedaży.

17. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia, Leady i Sell-Leady.

18. Walidacja – zweryfikowanie Ruchu przez Reklamodawcę lub SM na koncie Wydawcy.

19. Sztuczny Ruch – określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Leady i Sell-Leady, w szczególności wygenerowane na skutek sztucznego wywoływania Linku Docelowego, emisji reklamy na warstwie, wykorzystywania automatów generujących ruch i innych programów lub metod. Określeniem tym objęte są również Kliknięcia, Leady i Sell-Leady uzyskane na skutek motywowania Użytkowników przez Wydawcę do ich dokonania za pomocą wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), wprowadzających w błąd komunikatów, dodatkowych zachęt w postaci, na przykład, ale nie wyłącznie, wynagradzania Użytkownika, chyba, że uprzednio Wydawca przedstawi SM planowany sposób motywowania Użytkowników i uzyska pisemną zgodę SM na jego zastosowanie.

20. System notyfikacji – wydzielona część Platformy służąca do komunikacji z Wydawcą.

§3 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uzyskania statusu Wydawcy jest przejście procesu rejestracji w Sieci Programów Afiliacyjnych poprzez między innymi:

a) wypełnienie poprawnymi danymi formularza rejestracji umieszczonego w Sieci Programów Afiliacyjnych,

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,

c) uzyskanie autoryzacji SM.

2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj!” lub „Wyślij” podczas wypełniania formularza rejestracji oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uzyskanie statusu Wydawcy i uczestnictwo w Programach Afiliacyjnych.

3. Wszystkie dane wpisane w formularzu rejestracji zostaną zapisane w Sieci Programów Afiliacyjnych.

4. O uzyskaniu autoryzacji SM, o której mowa w ustępie 1 lit. d) niniejszego paragrafu, Wydawca zostanie poinformowany drogą email na adres wskazany przez niego podczas wypełniania formularza rejestracji.

5. Podstawowym kanałem komunikacji z Wydawcą będzie adres email wskazany w formularzu rejestracji i zapisany w Sieci Programów. Podstawowym kanałem komunikacji dla Wydawcy z SM będzie formularz kontaktowy umieszczony na stronie SM.

6. System notyfikacji będzie stanowił dodatkowy kanał komunikacji SM z Wydawcą.

7. Uzyskanie autoryzacji SM oznacza zgodę ze strony SM na zawarcie umowy (dalej jako: Umowa) z Wydawcą na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz z zasadami przedstawionymi w Programach Afiliacyjnych, do których dostęp uzyska Wydawca. Zawarcie Umowy następuje z chwilą uzyskania autoryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8. W wyniku zawarcia Umowy, Wydawca nie staje się przedstawicielem ani podwykonawcą SM. Wydawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swoich działań, związanych z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym.

§4 Program Afiliacyjny  

1. Uzyskanie statusu Wydawcy nie oznacza możliwości uczestnictwa Wydawcy we wszystkich Programach Afiliacyjnych. Do uczestnictwa w części z Programów Afiliacyjnych wymagana jest dodatkowa autoryzacja SM. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że niektóre z Programów Afiliacyjnych udostępnianych przez SM mogą być dla niego niedostępne w Sieci Programów Afiliacyjnych.

2. Autoryzacja do Programu Afiliacyjnego wymagającego dodatkowej autoryzacji SM jest przeprowadzana po wysłaniu zgłoszenia przez Wydawcę do danego Programu Afiliacyjnego za pomocą Sieci Programów Afiliacyjnych.

3. Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym jest tożsame z bezwzględnym zaakceptowaniem przez niego zasad i wymogów dotyczących tego Programu Afiliacyjnego.

4. W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego Wydawca pobierając z Platformy kreacje e-mail oświadcza, że posiadana przeze niego baza mailingowa została zgromadzona oraz jest przechowywana w sposób zgodny z polskim prawem, a jej subskrybenci/użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydawca zobowiązany jest do przesłania wysyłki testowej do SM. Dopiero po akceptacji testu Wydawca może przeprowadzić wysyłkę docelową.

5. W niektórych przypadkach SM dopuszcza możliwość wykorzystywania innych Kreacji Reklamowych niż te wskazane w Programie Afiliacyjnym, jednak każdorazowo wykorzystanie takich Kreacji Reklamowych wymaga uzyskania pisemnej zgody SM.

6. SM zastrzega możliwość zablokowania dalszego udziału Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym, według swojego uznania. Do zablokowania udziału Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zakończenia Programu Afiliacyjnego.

7. SM zastrzega także możliwość wstrzymania lub zakończenia danego Programu Afiliacyjnego w każdym czasie.

§5 Prawa i obowiązki SM

1. SM jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany Ruch poddany Walidacji będzie stanowił podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy.

2. SM udostępni Wydawcy online w Sieci Programów Afiliacyjnych po zalogowaniu statystyki dotyczące Ruchu.

3. SM zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami, na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.

§6 Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Wydawca ma obowiązek bieżącego obsługiwania Systemu notyfikacji oraz adresu e-mail zgłoszonego przez siebie w Sieci Programów Afiliacyjnych w celu bieżącej komunikacji z SM. Wysłanie przez SM wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza jej skuteczne doręczenie do Wydawcy.

2. SM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail wysłanej przez SM do Wydawcy na adres e-mail zarejestrowany w Sieci Programów Afiliacyjnych, m.in. gdy adres e-mail Wydawcy jest niepoprawny, serwer pocztowy, na którym założona jest skrzynka e-mail Wydawcy posiada blokady wiadomości przychodzących lub jest niedostępny oraz w innych przypadkach, w których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie SM.

3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą w celu uzyskania autoryzacji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. d), zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez SM dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.

4. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą w celu uzyskania autoryzacji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. d), zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji pełnej nazwy firmy, numeru KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki posiada), adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON, adresu e-mail oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez SM dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.

5. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej w celu uzyskania autoryzacji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. d), zobowiązany jest do podania podczas procesu rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu zameldowania, numeru PESEL, NIP, adresu e-mail oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez SM, a także do złożenia oświadczenia, czy korzysta on ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Dodatkowo Wydawca prześle drogą elektroniczną wszystkie wymagane przez SM dokumenty potwierdzające autentyczność przekazanych przez Wydawcę danych.

6. O zmiana w danych rejestracyjnych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4, Wydawca bezzwłocznie poinformuje SM oraz prześle do niego wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tych zmian.

7. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później w Sieci Programów Afiliacyjnych są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

8. Wydawca deklaruje, że numer rachunku bankowego podany w Sieci Programów Afiliacyjnych będzie właściwym numerem, na który SM będzie dokonywał przelewów z tytułu rozliczeń z Wydawcą. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga dokonania przez Wydawcę stosownej zmiany w Sieci Programów Afiliacyjnych. Zmiana numeru rachunku bankowego, uwidoczniona na fakturze, rachunku lub innym dokumencie nie jest dla SM wiążąca.  

9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wydawcy, na które SM będzie dokonywał przelewy z tytułu rozliczeń, nastąpi wyłącznie po przesłaniu przez Wydawcę wniosku o taką zmianę do SM na piśmie i uzyskaniu potwierdzenia zmiany przez SM.

10. Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody SM wyrażonej na piśmie.

11. Wydawca oświadcza, że działania reklamowe w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego będą realizowane przez niego wyłącznie na Stronach Wydawcy zgłoszonych przez Wydawcę i zaakceptowanych przez SM w procesie rejestracji. Realizacja działań reklamowych w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego na stronach internetowych innych niż zgłoszonych przez Wydawcę w Sieci Programów Afiliacyjnych i zaakceptowanych przez SM stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w §7.

12. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Stron Wydawcy z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

13. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych utworów na Stronie Wydawcy i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za naruszające dobra osobiste osób trzecich lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy, a także praw do publikacji wizerunku lub/i danych osobowych, udzieliła zgody na ich publikację, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody i okaże je na każde żądanie SM.

14. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.

15. Wydawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Kreacji Reklamowych ze Stron Wydawcy dla wszystkich wstrzymanych lub zakończonych Programów Afiliacyjnych.

16. O wstrzymaniu lub zakończeniu Programu Afiliacyjnego SM poinformuje wyłącznie Wydawców, którzy w danym Programie Afiliacyjnym wygenerowali Ruch, drogą email na adres zgłoszony przez danego Wydawcę lub w systemie notyfikacji w Sieci Programów Afiliacyjnych.

17. Emisja Kreacji Reklamowych we wstrzymanym lub zakończonym Programie Afiliacyjnym nie powoduje powstania prawa do wynagrodzenia ani do jakichkolwiek innych świadczeń ze strony SM.

18. SM po trzech dniach od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 16 powyżej, zastrzega sobie prawo do podmiany Kreacji Reklamowych umieszczonych na Serwerze SM w zakończonym lub wstrzymanym Programie Afiliacyjnym na reklamę autopromocyjną SM. Z tytułu emisji reklam autopromocyjnych SM wynagrodzenie Wydawcy nie przysługuje.

§7 Wynagrodzenie

1. Warunki wynagradzania Wydawcy określa SM w danym Programie Afiliacyjnym i z momentem przyłączenia się Wydawcy do danego Programu Afiliacyjnego stanowią one część składową Umowy.

2. Kwota będąca podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wydawcy będzie wskazywana w systemie rozliczeń dostępnym po zalogowaniu się na stronie SM, obejmującym Ruch po Walidacji.

3. Przesłanie dokumentów rozliczeniowych będzie następowało poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną z adresu email wskazanego w systemie SM.

4. Wynagrodzenie Wydawcy z tytułu świadczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego, stanowi, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 poniżej, kwota należna za wygenerowany za pośrednictwem Strony Wydawcy Ruch po jego Walidacji, zarejestrowany w danym okresie rozliczeniowym obejmującym 1 (jeden) miesiąc, o ile w tym okresie kwota ta wynosić będzie, co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). Kwota ta będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.

5. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy, do którego rozliczania w imieniu Wydawcy zobowiązany jest SM. Wydawca, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wraz z rachunkiem przesyła podpisane oświadczenie, wg otrzymanego od SM wzoru.

6. Wynagrodzenie nie będzie należne Wydawcy, choćby Ruch był poddany Walidacji, jeżeli będzie to Sztuczny Ruch lub jeśli Reklamodawca cofnął Walidację, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od zakupu towaru lub usługi, dokonanego za pośrednictwem Strony Docelowej lub nieprawidłowo lub niezgodnie z prawdą dokonał czynności, polegającej na wypełnieniu formularza, ankiety lub innej czynności nieprowadzącej do sprzedaży, dostępnej na Stronie Docelowej.

7. W terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących, Wydawca wystawia fakturę albo rachunek albo inny dokument, obejmujący wynagrodzenie Wydawcy ustalone stosownie do treści niniejszego Regulaminu i Programu Afiliacyjnego w danym okresie rozliczeniowym.

8. Wypłata wynagrodzenia należnego Wydawcy dokonywana jest elektronicznie, na podstawie faktury albo rachunku lub innego dokumentu wystawionego przez Wydawcę zgodnie z ust. 3 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia Walidacji i uiszczenia przez Reklamodawcę wynagrodzenia na rzecz SM, na rachunek bankowy Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia następuje tylko w przypadku, gdy stanowi ono łącznie z ostatniego okresu rozliczeniowego lub z kilku okresów rozliczeniowych kwotę, co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych polskich). W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota nie przekroczy wskazanej w zdaniu poprzednim kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy. Od kwot należnych, ale niewypłaconych na podstawie niniejszego postanowienia, nie należą się Wydawcy odsetki.

9. Jeżeli po dniu wystawienia faktury albo rachunku albo innego dokumentu, będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, ujawni się lub nastąpi zdarzenie powodujące konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wydawcy w stosunku do kwoty będącej podstawą wystawienia przez Wydawcę faktury albo rachunku, tj. w szczególności, jeżeli okaże się, że wynagrodzenie wskazane przez Wydawcę zostało wyliczone w oparciu o Sztuczny Ruch lub Reklamodawca cofnął Walidację, wówczas SM powiadomi o tym fakcie Wydawcę drogą e-mail ze wskazaniem zmniejszonej kwoty, a Wydawca skoryguje wystawioną fakturę albo rachunek albo inny dokument do kwoty wynagrodzenia należnego Wydawcy. SM zobowiązany będzie wówczas do zapłaty wynagrodzenia należnego w wysokości po dokonanej korekcie. W przypadku, gdy wynagrodzenie w kwocie przed korektą zostało Wydawcy wypłacone, nadwyżka zostanie odjęta przez SM z najbliższymi płatnościami na rzecz Wydawcy albo będzie podlegała zwrotowi, w przypadku, gdy Wydawca w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie uzyska w ramach wynagrodzenia należnego, co najmniej kwoty minimalnej, o której mowa w ust. 9 powyżej albo Umowa zostanie rozwiązana przed rozliczeniem. Zwrot nadwyżki nastąpi wówczas w terminie 14 czternastu dni od nastąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

§8 Odpowiedzialność SM

1. SM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców.

2. SM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.

3. SM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali swój Program Afiliacyjny, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Afiliacyjnym. W szczególności, SM nie jest zobowiązany do naprawienia jakiejkolwiek szkody, gdy Reklamodawca z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z usług Wydawcy, wstrzyma, zawiesi lub zakończy Program Afiliacyjny lub z innych przyczyn rozwiąże współpracę z SM.

§9 Odpowiedzialność Wydawcy

Wydawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkodę SM, Reklamodawców i osób trzecich wynikającą z wykonywania przez Wydawcę usług objętych Umową niezgodnie z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, postanowieniami Programu Afiliacyjnego lub Umową

§10 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania

1. SM może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego.

2. SM może w dowolnym terminie wstrzymać lub zakończyć Program Afiliacyjny albo zmienić jego warunki, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu dla Wydawcy. Warunki obowiązujące w Programie Afiliacyjnym będą udostępniane w Sieci Programów Afiliacyjnych po zalogowaniu. O wszelkich zmianach w warunkach Programu Afiliacyjnego Wydawca będzie informowany drogą email na na aktualny adres głoszony na stornie Platformy lub poprzez system notyfikacji w Sieci Programów Afiliacyjnych. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitoringu aktualnego statusu Programu Afiliacyjnego.

3. SM zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. O wszystkich zmianach dokonanych w Regulaminie, SM poinformuje Wydawcę i udostępni zmieniony Regulamin drogą email oraz poprzez system notyfikacji. W przypadku braku rezygnacji Wydawcy w terminie 14 dni od daty publikacji Regulaminu, Regulamin uznaję się za zaakceptowany.

4. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Sieci Programów Afiliacyjnych niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie Linki Docelowe i Kreacje Reklamowe ze Stron Wydawcy.

5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, SM ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym, w przypadku: a) naruszania przez Wydawcę postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub Programu Afiliacyjnego,

b) stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności co do pochodzenia Strony Docelowej, prezentowanych na niej towarów lub usług lub w inny sposób,

c) stwierdzenia, że Strony Wydawcy zawierają odnośniki do stron zawierających treści, o których mowa w lit. c) powyżej,

d) gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych,

e) uzasadnionych przypadkach niewskazanych w Regulaminie,

f) Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres jednego roku.

6. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy SM poinformuje Wydawcę e-mailem na adres wskazany w Sieci Programów Afiliacyjnych.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Wydawcy jest Cube Group S.A.

2. Wydawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SM niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a także jej realizacji i rozliczenia z Wydawcą, tj.:  

a) nazwisko i imię Wydawcy,

b) PESEL,

c) adres zameldowania na pobyt stały,

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej,

e) adres elektroniczny (e-mail),

f) NIP,

g)numer rachunku bankowego.

3. SM może przetwarzać dane eksploatacyjne Wydawcy, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Wydawcę z usług, świadczonych w ramach Programu Afiliacyjnego, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące Wydawcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Wydawca,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,

d) informacje o skorzystaniu przez Wydawcę z usług w ramach Programu Afiliacyjnego.  

4. Po zakończeniu korzystania z usług w ramach Sieci Programów Afiliacyjnych przez Wydawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, SM nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usług w ramach Programu Afiliacyjnego,

b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego,

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw, w tym ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

5. Po zakończeniu korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego, SM będzie przetwarzał adres elektroniczny Wydawcy bezterminowo.

6. Wydawca wyraża zgodę na przekazanie Reklamodawcy przez SM danych osobowych Wydawcy, w sytuacji, gdy Reklamodawca zwróci się do SM o przekazanie tych danych i powoła się na podejrzenie działań Wydawcy mogących wywołać szkodę Reklamodawcy, a w szczególności przedstawi wydruk korespondencji zawierającej odnośnik do Strony Docelowej.

7. Wydawca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez SM danych osobowych, wymienionych w ust. 2 powyżej,  po zakończeniu korzystania z usług w ramach Programu Afiliacyjnego, w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji swoich klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez SM.

§12 Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu przez okres 24 miesięcy Wydawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazywanych Wydawcy w związku z realizacją Umowy.

2. Wydawca zobowiązuje się do naprawienia SM jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem Umowy lub Regulaminu, a w szczególności w związku z wykorzystywaniem Programu Afiliacyjnego, także z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.

3. SM jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem stworzonym przez SM lub na zlecenie SM niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania Kreacji Reklamowych i Linków Docelowych, zgodnie z warunkami Umowy.

4. Wydawca wyraża zgodę na wykorzystanie swoich/ swojej nazw (y) firmowych/ej i logo w wykazie klientów, referencjach i innych materiałach marketingowych, a później także w sprawozdaniach finansowych oraz na witrynie lub systemie reklamowym SM.

5. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.

6. Wszelkie zawiadomienia będą kierowane do Wydawcy na adres e-mail zgłoszony przez niego lub System notyfikacji w Sieci Programów Afiliacyjnych.

7. Wszelkie oświadczenia pochodzące od Wydawcy, dla swej skuteczności, wymagają wysłania z adresu e-mail zgłoszonego przez niego w Sieci Programów Afiliacyjnych.

8. Jeżeli postanowienia Programu Afiliacyjnego będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia Programu Afiliacyjnego.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

11. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby SM.