REGULAMIN SERWISU
polecaj.pl

§ 1 Warunki korzystania

1.Niniejszy Regulamin serwisu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację i warunki funkcjonowania serwisu poleceń (zwanego dalej Serwisem) o nazwie „polecaj.pl” dostępnego pod adresem internetowym: www.polecaj.pl.

2. Wydawcą Serwisu jest: home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy 1294.000,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej: home.pl).

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest home.pl, który przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosujemy Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy/.