REGULAMIN KONKURSU

„Akcja Empik 2020”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej: Regulaminem) określa organizację, warunki udziału i przebieg Konkursu pt. „Akcja Empik 2020” organizowanego przez Organizatora Konkursu, wskazanego w pkt 2 poniżej (zwanego dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy 1233.400,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej: Organizatorem lub home.pl).

3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych (tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 165), gdyż o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania oraz umiejętności uczestników oraz ocena Komisji Konkursowej Konkursu (zwanej dalej: Komisją Konkursową). Komisja Konkursowa jest powoływana przez Organizatora.

4. Za rozliczenie wyników Konkursu, w tym rozliczenie podatkowe oraz za prawidłowy przebieg Konkursu w oparciu o niniejszy Regulamin odpowiada Organizator.

5. Zasady Konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator uprawniony jest do:

a. rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu,

b. przyznawania nagród,

c. dokonania oceny zadań konkursowych wykonanych przez Uczestników w ramach Konkursu – przy pomocy Komisji Konkursowej.

7. Organizator lub Komisja Konkursowa uprawnieni są do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub danego Cyklu Konkursu w przypadku:

a. opisanym w § 4 pkt 4 Regulaminu,

b. gdy Uczestnik nie spełni warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, lub

c. gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie w sytuacji opisanej w § 6 pkt 9 Regulaminu, lub

d. gdy Uczestnik jest osobą wskazaną w § 2 pkt 2 Regulaminu, lub

e. gdy Uczestnik cofnie: (1) konieczne zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, lub (2) akceptację Regulaminu, lub (3) zgodę na podanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody lub do podatkowego rozliczenia Konkursu lub danego Cyklu Konkursu, lub

f. gdy Organizator stwierdzi, iż zgłoszone zadanie konkursowe nie jest zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone zadanie konkursowe narusza dobra lub prawa osób trzecich, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, a także godzi w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego lub stanowi lub skutkuje popełnieniem czynu niedozwolonego, przestępstwa, wykroczenia, lub

g. gdy oświadczenie Uczestnika opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dotyczące uzyskania przez Uczestnika od Podmiotu, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl zgody, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. a) poniżej, opisanej szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu okaże się nieprawdziwe w całości lub w części.

8. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu lub danego Cyklu Konkursu może nastąpić także po wykonaniu zadania konkursowego oraz po opublikowaniu listy Zwycięzców, jeśli:

a. okoliczności wskazane w pkt 7 powyżej, zaistnieją po wykonaniu zadania konkursowego oraz po opublikowaniu listy Zwycięzców, lub

b. Organizator dowie się o zaistnieniu okoliczności wskazanych w pkt 7 powyżej, po wykonaniu zadania konkursowego oraz po opublikowaniu listy Zwycięzców.

9. O wykluczeniu Uczestnika z Konkursu lub danego Cyklu Konkursu Organizator informuje Uczestnika w wiadomości elektronicznej wysłanej do Uczestnika na adres email podany przez Uczestnika. Zadanie konkursowe wykonane i zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika wykluczonego z Konkursu nie podlega ocenie przez Komisję Konkursową.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:

a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz

b. posiadają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. Przez pracowników Organizatora rozumie się osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie umowy o pracę, osoby stale współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

3. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu oraz Specyfikacji danego Cyklu Konkursu dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/regulamin, oraz

b. wyrażenie przez Uczestnika koniecznych zgód o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz

c. podanie przez Uczestnika Organizatorowi danych w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz

d. wykonanie innych czynności opisanych w Specyfikacji danego Cyklu Konkursu zawartej na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/regulamin-konkursu.

§ 3 Organizacja i przebieg Konkursu

1. Konkurs organizowany będzie cyklicznie. Poszczególne cykle (zwane dalej: Cyklem Konkursu, Cyklami Konkursu) obejmują okresy, które zostaną wskazane w Specyfikacji danego Cyklu Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/specyfikacja-konkursu. Każdy z Cykli stanowi odrębny Konkurs.

2. W ramach danego Cyklu Konkursu, Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe polegające na efektywnym polecaniu usług oferowanych przez home.pl (zwanych dalej: Usługami home.pl). Przez efektywne polecanie Usług home.pl rozumie się takie polecenie:

a. polecanie Usług home.pl wyłącznie podmiotowi, który spełnia warunki wskazane w Specyfikacji danego Cyklu Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/specyfikacja-konkursu (zwanemu dalej: Podmiotem).

b. w skutek, którego Podmiot, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl wyrazi zgodę o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz

c. w skutek, którego w ciągu 24 godzin od chwili polecenia Usługi home.pl, nie później jednak niż w dniu zakończenia danego Cyklu Konkursu – doszło do zawarcia umowy o korzystanie z Usługi home.pl pomiędzy home.pl a Podmiotem, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl na podstawie konta firmowego założonego na adres e-mailowy podany w formularzu konkursowym, znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/empik, oraz

d. w skutek, którego Podmiot, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl uiścił home.pl w całości należności z tytułu umowy o korzystanie z Usługi home.pl.

3. Kryteriami oceny wykonania zadań konkursowych jest ocena wiedzy o Usługach home.pl, umiejętności przekazywania tej wiedzy potencjalnym nabywcom Usług home.pl oraz umiejętności zachęcania do skorzystania z Usług home.pl, a także zaangażowanie w wykonanie zadania konkursowego dokonana na podstawie przede wszystkim łącznej wartości efektywnie poleconych Usług home.pl przez danego Uczestnika w ramach danego Cyklu Konkursu (cena Usług home.pl uiszczona przez Podmiot, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl). Przy czym w przypadku, wyczerpania Nagród przewidzianych dla zdobywcy danego miejsca w danym Cyklu Konkursu Komisja Konkursowa weźmie również pod uwagę daty zawarcia umowy o korzystanie z Usługi home.pl pomiędzy home.pl a Podmiotem, któremu Uczestnik polecił Usługę home.pl w danym Cyklu Konkursu.

4. Imiona oraz nazwiska Zwycięzców danego Cyklu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/wyniki-konkursu w dniu wskazanym na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/specyfikacja-konkursu. Każdy ze Zwycięzców danego Cyklu Konkursu otrzyma również wiadomość elektroniczną od Organizatora na adres email podany przez Uczestnika z informacją o wygranej.

§ 4 Nagrody

1. W każdym Cyklu Konkursie Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe opisane w Specyfikacji danego Cyklu Konkursu zawartej na stronie internetowej pod adresem: www.polecaj.home.pl/specyfikacja-konkursu (zwane dalej: Nagrodą, Nagrodami).

2. W sytuacji, gdy uzyskanie nagrody opisanej w pkt 1 powyżej, przez Uczestnika będzie skutkowało powstaniem obowiązku odprowadzenia przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród konkursowych, Uczestnik uprawniony do nagrody rzeczowej, otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy czym wskazana nagroda pieniężna przeznaczona zostanie przez Organizatora wyłącznie na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej uczestnikowi nagrody rzeczowej. Z kwoty nagrody pieniężnej opisanej w zdaniu pierwszym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2018.200, z późniejszymi zmianami) zostanie w całości pokryty zryczałtowany podatek dochodowy od nagród konkursowych. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Organizatora celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nagrody innego rodzaju, jak i przekazaniu osobom trzecim.

4. Po publikacji imienia i nazwiska Zwycięzcy oraz otrzymaniu przez Zwycięzcę wiadomości elektronicznej od Organizatora z informacją o wygranej, Zwycięzca obowiązany jest do wskazania w formie wiadomości zwrotnej: (1) adresu email, na który zostanie wysłana Nagroda, oraz (2) danych niezbędnych do rozliczenia podatkowego Konkursu. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od opublikowania danych Zwycięzcy i przesłania mu wiadomości o wygranej, Zwycięzca nie wskaże wszystkich lub niektórych informacji spośród wymienionych wyżej, Zwycięzca zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 5 Reklamacje

1. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji w zakresie czynności podjętych przez Organizatora lub Komisję Konkursową w ramach Konkursu w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu.

2. Reklamacje Uczestnik może złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora podany w § 1 pkt 2 Regulaminu lub w trybie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: polecaj@home.pl

3. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko), adres email, jak również opis podstaw i przyczyn reklamacji, wskazanie którego Cyklu Konkursu dotyczy reklamacja, a także adres email do przesyłania korespondencji w sprawie reklamacji.

4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w pkt 3 powyżej, Uczestnik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji w formie wiadomości elektronicznej na adres email podany przez Uczestnika w reklamacji. Uzupełnienie reklamacji następuje pisemnie, na adres siedziby Organizatora podany w § 1 pkt 2 Regulaminu lub w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: polecaj@home.pl.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osoby przed cofnięciem zgody.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników zawiera Załącznik nr 1 do Konkursu.

4. Regulamin oraz wszystkie postanowienia i informacje Organizatora istotne dla organizacji i przebiegu Konkursu lub danego Cyklu Konkursu ogłasza się na stronie internetowej pod adresem www.polecaj.home.pl/regulamin-konkursu.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się:

a) Specyfikację danego Cyklu Konkursu dostępną na stronie internetowej pod adresem www.polecaj.home.pl/specyfikacja-konkursu,

b) powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.

7. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.polecaj.home.pl/regulamin-konkursu.

8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej pod adresem www.polecaj.home.pl/regulamin-konkursu.

9. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, jest uprawniony w terminie wskazanym w pkt 8 powyżej, do rezygnacji z udziału w Konkursie lub danym Cyklu Konkursu, o czym informuje Organizatora w trybie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: polecaj@home.pl. Nie dotyczy to zmiany Regulaminu polegającej na wydłużeniu o okres nie przekraczający 14 dni roboczych terminów trwania i przyjmowania zadań konkursowych lub terminu ogłoszenia wyników danego Cyklu Konkursu. Przyjmuje się, iż Uczestnik, który nie złożył oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie lub danym Cyklu Konkursu w sposób i w terminie wskazanym w zdaniach poprzednich wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.