KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 1.233.400 złotych w całości opłaconym; KRS: 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, dalej jako: home.pl.
  2. W home.pl został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@home.net.pl.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli na podstawie Twojej zgody.
  4. Twoje dane osobowe przekazane w ramach Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń.
  5. Twoje dane te nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom do państw spoza EOG.
  6. Nie będą wobec Ciebie podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody
    w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osoby przed cofnięciem zgody.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.